Jeugddiaconaat

De werkgroep jeugddiaconaat valt direct onder verantwoordelijkheid van de diaconie en heeft als doel jongeren bewust te maken van hun diaconale roeping. Ook is de werkgroep een vraagbaak voor gemeenteleden die jongeren willen helpen die op één of andere manier hulp nodig hebben.

De werkgroep stimuleert jongeren hierbij om actief deel te nemen aan diaconale activiteiten. Noden dichtbij en veraf worden geïnventariseerd en er worden initiatieven ontplooid om de nood te verzachten of te lenigen.
Evenals in het overige diaconale werk binnen de gemeente, staan ook in het jeugddiaconaat de begrippen dienen, barmhartigheid, wederliefde en handelen centraal. We hebben de taak wegen te zoeken en ons in te zetten om - zonder direct eigenbelang - hulp te bieden waar mogelijk.

In onze gemeente zijn jongeren zeer actief. Ieder jaar wordt een catechisatieproject gekozen en om de twee jaar wordt aandacht besteed aan het HGJB-project. Diaconale vakantiereizen worden gestimuleerd. Uiteraard is dit zeer te waarderen en prijzenswaardig. Wel kun je de vraag stellen: Waarom doe je deze dingen? Ons doel is om de jongeren bewust te maken dat acties geen doel op zich zijn, maar een middel om een hoger doel te bereiken. Zonder eigen belang het welzijn te zoeken voor de zwakken in onze samenleving. Inspiratie halen we uit Mattheüs 25 vers 40: " Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan".

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze jeugddiaken P. Heurter  06-36185652