Kerkrentmeesters

Het college van de kerkrentmeesters wordt gevormd door ouderlingen-kerkrentmeester. De kerkenraad bestaat uit drie soorten ambtsdragers. De predikant, de diaken en de ouderling. De ouderling-kerkrentmeester is een verbijzondering van het ambt van ouderling. In onze gemeente maakt hij geen deel uit van het consistorie maar is wel volledig betrokken bij het geestelijk bestuur van de gemeente.

Als verbijzondering van het ouderling zijn hebben de leden van het college van kerkrentmeesters als taak het beheer van de kerkelijke gemeente en haar bezittingen. Gedacht moet worden aan het opstellen van een begroting en de rekening van ontvangsten en uitgaven. Daarnaast moet gedacht worden aan het beleid op het verkrijgen van inkomsten zoals de vrijwillige bijdrage en de collecten, het beleid met betrekking tot incidentele acties zoals het verkrijgen, onderhouden en het gebruik van de kerkelijke gebouwen alsook het algemene personeelsbeleid van predikanten en kosters.