ds. J.J. Mulder preekt over Lucas 1:34-38.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. J.J. Mulder preekt op 15-12-2019 over Lucas 1:34-38.

[34] En Maria zeide tot den engel: Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man bekenne?
[35] En de engel, antwoordende, zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden.
[36] En zie, Elizabet, uw nicht, is ook zelve bevrucht, met een zoon, in haar ouderdom; en deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde.
[37] Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.
[38] En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heeren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar.


Download preek