Ds. J.J. Mulder preekt over Mattheüs 26:1-13.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


Ds. J.J. Mulder preekt op 22-03-2020 over Mattheüs 26:1-13.

[1] En het is geschied, als Jezus al deze woorden geeindigd had, dat Hij tot Zijn discipelen zeide:
[2] Gij weet, dat na twee dagen het pascha is, en de Zoon des mensen zal overgeleverd worden, om gekruisigd te worden.
[3] Toen vergaderden de overpriesters en de Schriftgeleerden, en de ouderlingen des volks, in de zaal des hogepriesters, die genaamd was Kajafas;
[4] En zij beraadslaagden te zamen, dat zij Jezus met listigheid vangen en doden zouden.
[5] Doch zij zeiden: Niet in het feest, opdat er geen oproer worde onder het volk.
[6] Als nu Jezus te Bethanie was, ten huize van Simon, den melaatse,
[7] Kwam tot Hem een vrouw, hebbende een albasten fles met zeer kostelijke zalf, en goot ze uit op Zijn hoofd, daar Hij aan tafel zat.
[8] En Zijn discipelen, dat ziende, namen het zeer kwalijk, zeggende: Waartoe dit verlies?
[9] Want deze zalf had kunnen duur verkocht, en de penningen den armen gegeven worden.
[10] Maar Jezus, zulks verstaande, zeide tot hen: Waarom doet gij deze vrouw moeite aan? want zij heeft een goed werk aan Mij gewrocht.
[11] Want de armen hebt gij altijd met u, maar Mij hebt gij niet altijd.
[12] Want als zij deze zalf op Mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan tot een voorbereiding van Mijn begrafenis.
[13] Voorwaar zeg Ik u: Alwaar dit Evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft.


Download preek