Ds. J.A.W. Verhoeven preekt over Johannes 20:1-10.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


Ds. J.A.W. Verhoeven preekt op 12-04-2020 over Johannes 20:1-10.

[1] En op den eersten dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf; en zag den steen van het graf weggenomen.
[2] Zij liep dan, en kwam tot Simon Petrus en tot den anderen discipel, welken Jezus liefhad, en zeide tot hen: Zij hebben den Heere weggenomen uit het graf, en wij weten niet, waar zij Hem gelegd hebben.
[3] Petrus dan ging uit, en de andere discipel, en zij kwamen tot het graf.
[4] En deze twee liepen tegelijk; en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf.
[5] En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen; nochtans ging hij er niet in.
[6] Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging in het graf, en zag de doeken liggen.
[7] En den zweetdoek, die op Zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold.
[8] Toen ging dan ook de andere discipel er in, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het, en geloofde.
[9] Want zij wisten nog de Schrift niet, dat Hij van de doden moest opstaan.
[10] De discipelen dan gingen wederom naar huis.


Download preek