Ds. J.J. Verhaar preekt over Lucas 24:36-44.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


Ds. J.J. Verhaar preekt op 12-04-2020 over Lucas 24:36-44.

[36] En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in het midden van hen, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden!
[37] En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden, dat zij een geest zagen.
[38] En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij ontroerd, en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten?
[39] Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf; tast Mij aan, en ziet; want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet, dat Ik heb.
[40] En als Hij dit zeide, toonde Hij hun de handen en de voeten.
[41] En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden, en zich verwonderden, zeide Hij tot hen: Hebt gij hier iets om te eten?
[42] En zij gaven Hem een stuk van een gebraden vis, en van honigraten.
[43] En Hij nam het, en at het voor hun ogen.
[44] En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen.


Download preek