ds. M.A. van den Berg preekt over Lucas 2:15-20.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. M.A. van den Berg uit Zoetermeer preekt op 30-12-2018 over Lucas 2:15-20.

[15] En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd.
[16] En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe.
[17] En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit Kindeken gezegd was.
[18] En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders.
[19] Doch Maria bewaarde deze woorden alle te zamen, overleggende die in haar hart.
[20] En de herders keerde wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles, wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.


Download preek