ds. J.A.W. Verhoeven preekt over Lucas 5:27-32.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. J.A.W. Verhoeven preekt op 03-02-2019 over Lucas 5:27-32.

[27] En na dezen ging Hij uit, en zag een tollenaar, met name Levi, zitten in het tolhuis, en zeide tot hem: Volg Mij.
[28] En hij, alles verlatende, stond op en volgde Hem.
[29] En Levi richtte Hem een groten maaltijd aan, in zijn huis; en er was een grote schare van tollenaren, en van anderen, die met hen aanzaten.
[30] En hun Schriftgeleerden en de Farizeen murmureerden tegen Zijn discipelen, zeggende: Waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren?
[31] En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn.
[32] Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering.


Download preek