ds. J.J. Mulder preekt over Mattheüs 5:38-48.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. J.J. Mulder preekt op 03-03-2019 over Mattheüs 5:38-48.

[38] Gij hebt gehoord, dat gezegd is: Oog om oog, en tand om tand.
[39] Maar Ik zeg u, dat gij den boze niet wederstaat; maar, zo wie u op de rechterwang slaat, keert hem ook de andere toe;
[40] En zo iemand met u rechten wil, en uw rok nemen, laat hem ook den mantel;
[41] En zo wie u zal dwingen een mijl te gaan, gaat met hem twee mijlen.
[42] Geeft dengene, die iets van u bidt, en keert u niet af van dengene, die van u lenen wil.
[43] Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en uw vijand zult gij haten.
[44] Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen;
[45] Opdat gij moogt kinderen zijn uws Vaders, Die in de hemelen is; want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
[46] Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde?
[47] En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de tollenaars alzo?
[48] Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.


Download preek