ds. J.A.W. Verhoeven preekt over Lucas 18:31-34.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. J.A.W. Verhoeven preekt op 10-03-2019 over Lucas 18:31-34.

[31] En Hij nam de twaalven bij Zich, en zeide tot hen: Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem, en het zal alles volbracht worden aan den Zoon des mensen, wat geschreven is door de profeten.
[32] Want Hij zal den heidenen overgeleverd worden, en Hij zal bespot worden, en smadelijk behandeld worden, en bespogen worden.
[33] En Hem gegeseld hebbende, zullen zij Hem doden; en ten derden dage zal Hij wederopstaan.
[34] En zij verstonden geen van deze dingen; en dit woord was voor hen verborgen, en zij verstonden niet, hetgeen gezegd werd.


Download preek