ds. J.J. Mulder preekt over Johannes 10:22-31.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. J.J. Mulder preekt op 10-03-2019 over Johannes 10:22-31.

[22] En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem; en het was winter.
[23] En Jezus wandelde in den tempel, in het voorhof van Salomo.
[24] De Joden dan omringden Hem, en zeiden tot Hem: Hoe lang houdt Gij onze ziel op? Indien Gij de Christus zijt, zeg het ons vrijuit.
[25] Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd, en gij gelooft het niet. De werken, die Ik doe in den Naam Mijns Vaders, die getuigen van Mij.
[26] Maar gijlieden gelooft niet; want gij zijt niet van Mijn schapen, gelijk Ik u gezegd heb.
[27] Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij.
[28] En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken.
[29] Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen; en niemand kan ze rukken uit de hand Mijns Vaders.
[30] Ik en de Vader zijn een.
[31] De Joden dan namen wederom stenen op, om Hem te stenigen.


Download preek