ds. J.A.W. Verhoeven preekt over Lucas 19:1-10.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. J.A.W. Verhoeven preekt op 10-03-2019 over Lucas 19:1-10.

[1] En Jezus, ingekomen zijnde, ging door Jericho.
[2] En zie, er was een man, met name geheten Zacheus; en deze was een overste der tollenaren, en hij was rijk;
[3] En zocht Jezus te zien, wie Hij was; en kon niet vanwege de schare, omdat hij klein van persoon was.
[4] En vooruitlopende, klom hij op een wilden vijgeboom, opdat hij Hem mocht zien; want Hij zou door dien weg voorbijgaan.
[5] En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag Hij hem, en zeide tot hem: Zacheus! haast u, en kom af; want Ik moet heden in uw huis blijven.
[6] En hij haastte zich en kwam af, en ontving Hem met blijdschap.
[7] En allen, die het zagen, murmureerden, zeggende: Hij is tot een zondigen man ingegaan, om te herbergen.
[8] En Zacheus stond, en zeide tot den Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik den armen; en indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder.
[9] En Jezus zeide tot hem: Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is.
[10] Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te maken, dat verloren was.


Download preek