prof. H. van den Belt preekt over Johannes 16:5-15.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


prof. H. van den Belt uit Woudenberg preekt op 10-06-2019 over Johannes 16:5-15.

[5] En nu ga Ik heen tot Dengene, die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij henen?
[6] Maar omdat Ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld.
[7] Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.
[8] En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel:
[9] Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;
[10] En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien;
[11] En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.
[12] Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen.
[13] Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.
[14] Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.
[15] Al wat de Vader heeft, is Mijn; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, en u verkondigen.


Download preek