ds. J.J. Mulder preekt over Lucas 1:77-79.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. J.J. Mulder preekt op 22-12-2019 over Lucas 1:77-79.

[77] Om Zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden,
[78] door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onzes Gods, met welke ons bezocht heeft de Opgang uit de hoogte;
[79] Om te verschijnen dengenen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods; om onze voeten te richten op den weg des vredes.


Download preek