ds. J.H. Lammers preekt over Johannes 1:1-18.

U heeft Flash nodig om de preek af te spelen.


ds. J.H. Lammers uit Nijkerk preekt op 29-12-2019 over Johannes 1:1-18.

[1] In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
[2] Dit was in den beginne bij God.
[3] Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.
[4] In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.
[5] En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.
[6] Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes.
[7] Deze kwam tot een getuigenis, om van het Licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden.
[8] Hij was het Licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het Licht getuigen zou.
[9] Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld.
[10] Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend.
[11] Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.
[12] Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;
[13] Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.
[14] En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.
[15] Johannes getuigt van Hem, en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van Welken ik zeide: Die na mij komt, is voor mij geworden, want Hij was eer dan ik.
[16] En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade.
[17] Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden.
[18] Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard.


Download preek