Psycho-pastorale hulp (PPH)

De Kerkenraad maakt bij haar pastorale taak, waar nodig, gebruik van de Psycho Pastorale Hulpverlening (PPH).

De PPH werkt zowel preventief als ondersteunend op het moment dat er sprake is van een moeilijke periode in het leven van een individu of echtpaar, van welke aard dan ook.

In de vergadering van het consistorie (de predikanten en de wijkouderlingen) wordt de in de gemeente gesignaleerde psycho-pastorale nood of hulpvraag onder de aandacht gebracht en zo nodig besproken.

Als blijkt dat het inschakelen van een PPH-er een positieve bijdrage zou kunnen hebben, wordt dat met het betreffende gemeentelid doorgesproken. Wanneer deze aangeeft gebruik te willen maken van PPH, vindt er een kennismakingsgesprek plaats tussen het betreffende gemeentelid en de PPH-er. Als het 'klikt' start men een aantal gesprekken. De PPH-er is slechts dienend, het gemeentelid bepaalt het aantal contacten en de inhoud van de gesprekken.

Natuurlijk kan ook het gemeentelid zelf het initiatief nemen om contact op te nemen met predikant of wijkouderling met het verzoek tot PPH-contact. 

Het PPH-team bestaat uit zowel mannen als vrouwen. Mannen bezoeken mannen, vrouwen bezoeken vrouwen. Ook kan het wenselijk zijn dat een koppel (een man en een vrouw) ondersteuning biedt. Uiteraard gaat alles in overleg met het betreffende gemeentelid.

De inhoud van het PPH-contact is vertrouwelijk en valt onder het ambtsgeheim. In het kader van afstemming en voortgang is er zo nu en dan contact tussen wijkpredikant/ouderling en de PPH-er. 

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat bij het aangaan van een PPH-contact de wijkpredikant en -ouderling geen bezoeken meer afleggen. PPH-ers vervangen niet, maar ondersteunen en vullen de primaire pastorale contacten aan. Als het PPH-contact om welke reden dan ook eindigt of is afgerond, wordt de wijkpredikant en/of -ouderling daarover geïnformeerd. 

Coördinatie en informatie: Leni Hoogendoorn, 0180-515538 en Colinda Hofland, 0180-510490