Het diaconaat

Handen van het geloof

We hebben als christenen de roeping om getuigend te dienen. In navolging van Jezus Christus als dienende Hogepriester, werken we vanuit Zijn liefde doelgericht aan de opbouw, het leven en werken van de gemeente van Christus in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid. Centraal voor de diaconale gemeente staat de vraag hoe wij met elkaar, als gemeente van de Heere, onze opdracht tot dienstbetoon zo goed mogelijk kunnen vervullen en daardoor als een licht in de wereld Hem navolgen. Daarbij laten wij ons leiden door Galaten 6:10: "Zo dan, als wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar het meest aan de huisgenoten van het geloof ". Het diaconaat is niet iets van de diakenen alleen. Elk lid van het lichaam van Christus, dus jong en oud, wordt door de Heere God zelf geroepen om een diaken van Hem en van onze naaste te zijn. De diaconie stelt het zeer op prijs als u signalen van nood (dichtbij of ver weg) aan ons doorgeeft. Regelmatig vraagt de diaconie voorbede in de erediensten voor speciale noden.

Dagelijks bestuur diaconie
Voorzitter: H. van Elsäcker, 0180-521202
Secretaris: H. Trouborst, 0180-517686
Penningmeester: G.J. Reurink, 0180-517821

Algemeen e-mailadres diaconie
diaconie @ bwkrimpen.nl

Bankrekeningnummer: NL38 RABO 0351 9096 48 t.n.v. Diaconie Hervormde WBA

De diaconie valt onder het Algemeen College van Diakenen voor de ANBI-status. Info kunt u vinden onder deze link.